×

Pet2me.eu
Všeobecné obchodné podmienky používania portálu pet2me.eu
Platné od: 19.2.2021

1.1. Spoločnosť WERFFT, spol. s ro, kotlárske 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom rejstříkuvedeném Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 11691, IČO: 494 33 318, DIČ: CZ49433318 - PlátceDPH (ďalej len prevádzkovateľ ), Je prevádzkovateľom portálu Pet2me (ďalej len P2M), Prostredníctvom ktorého poskytuje služby majiteľom domácich zvierat - možnosť registrovať svoje domácich miláčikov a údaje o ich domácom maznáčikov v online databáze pre uľahčenie ich nájdeniu v prípade straty, a ďalej služby ďalším subjektom (veterinárom, veterinárnym ordináciám, chovateľským staniciam, útulkom, obciam ai .) v podobe prístupu do databázy zvierat a ich držiteľov, popr. propagačné služby v rámci katalógu služieb (spoločne ďalej len služby ).

1.2. Portál P2M je dostupný na webových stránkach prevádzkovateľa www.pet2me.eu (ďalej len web ).

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky používania portálu P2M (ďalej len podmienky ) Upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníkov alebo používateľov portálu P2M a webu (ďalej len užívatelia ) V súvislosti s užívaním portálu P2M a webu.

1.4. Pri návšteve webu a ďalšom používaní portálu P2M sú užívatelia povinní oboznámiť sa s týmito podmienkami a bezvýhradne tieto podmienky dodržiavať. Súčasne s registráciou na portáli P2M používateľ priamo potvrdí, že súhlasí s obchodnými podmienkami.

1.5. Registrácia na portáli P2M je zadarmo pre všetky domáce zvieratá s identifikačným číslom spojeným s medailónky Pet2me alebo pre každého, kto si zakúpil samostatne medailónik Pet2me prostredníctvom webu. Ďalšie produkty či služby môžu byť zo strany prevádzkovateľa spoplatnené podľa cenníka uverejneného na webe. V takom prípade tvorí cenník neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

1.6. Pri prevádzke portálu P2M a webu môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa riadia samostatnými pravidlami uvedenými na webe.

2.1. Portál P2M je prevádzkovaný v prospech svojich užívateľov a ich miláčikov. Užívatelia sú povinní pri akomkoľvek používania portálu P2M postupovať vždy v súlade s právnymi predpismi, poctivo a v súlade s dobrými mravmi. Užívatelia sa musia pri používaní týchto stránok správať eticky a zodpovedne tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena alebo ku vzniku inej ujmy na strane prevádzkovateľa, ďalších užívateľov alebo akýchkoľvek ďalších osôb.

2.2. Užívatelia nesú všetku zodpovednosť za to, že údaje, ktoré umiestnia na portál P2M sú pravdivé, aktuálne a presné, a ďalej za to, že sú oprávnení je prostredníctvom portálu P2M zverejniť.

2.3. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať akúkoľvek korektúru, cenzúru, alebo inú úpravu údajov a akéhokoľvek ďalšieho obsahu zverejňovaného na portáli P2M.Společnost je však oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia zmazať alebo zodpovedajúcim spôsobom upraviť obsah, ktorý odporuje týmto podmienkam; oprávnenia Spoločnosti zahŕňa aj dočasné alebo trvalé zablokovanie účtu užívateľa.

2.4. Užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu portálu P2M (ak ho nie je oprávnený sám editovať v súlade s týmito podmienkami) alebo technických parametrov portálu P2M alebo webu, rušiť výkon alebo prevádzku portálu P2M alebo webu. Tento zákaz sa neobmedzuje len na šírenie počítačových vírusov, ale aj na prenos akýchkoľvek informácií, ktoré môžu svojím obsahom narušiť smerovanie dát, zhoršiť výkon alebo spoľahlivosť portálu P2M alebo webu, vrátane akejkoľvek technickej infraštruktúry prevádzkovateľa.

2.5. Aktivity, ktoré zasahujú do individuálnej aktivity, súkromie alebo pohodlie používateľov, sú zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje, okrem iného, aj na šírenie nevyžiadaných reklám, šírenie nežiaducich správ alebo informácií, ktoré obťažujú ostatných užívateľov, pokusy o prístup k ID alebo heslám iných užívateľov či pokusom o ich zmenu alebo vymazanie.

2.6. Užívateľom je zakázané vytvárať či šíriť prostredníctvom portálu P2M akýkoľvek nepravdivý, zavádzajúci. Úmyselne skreslený, obťažujúce alebo inak nevhodný obsah, vrátane vulgarizmov, hanlivých či nepodložených komentárov ai.

3.1. Pre prístup do portálu P2M (nad rámec bežnej návštevy webu) je povinná registrácia užívateľov vykonávaná pomocou formulára umiestneného na webe. Po registrácii je k užívateľom priradený užívateľský účet a je im umožnené užívať portál P2M pomocou vlastného používateľského rozhrania.

3.2. Užívatelia sú oprávnení sa registrovať ako chovatelia, veterinári (veterinárnej ordinácie), chovateľskej stanice, útulky a obce, prípadne pomocou inej role, ktorú prevádzkovateľ umožní a ktorá zodpovedá danému užívateľovi.

3.3. Užívatelia sú povinní zabezpečiť prístup k účtu heslom a ďalej zamedziť prístup ďalších osôb k tomuto účtu. Ak to daná rola umožňuje, sú užívatelia oprávnení umožniť prístup k užívateľskému účtu ďalším osobám (napr. Zamestnanci veterinárnej ordinácie).

3.4. Okamihom dokončení registrácie (potvrdením registrácie prostredníctvom odkazu zaslaného na email užívateľa uvedený pri registrácii) je uzavretý zmluvný vzťah medzi užívateľmi a prevádzkovateľom a prevádzkovateľ poskytuje užívateľom nevýhradnú, neprenosnú a časovo obmedzenú licenciu na používanie portálu P2M v súlade s týmito podmienkami na dobu trvania registrácie.

3.5. Po dokončení registrácie je užívateľom umožnené registrovať zviera pomocou čísla čipu, pomocou medailónika objednaného od prevádzkovateľa, na ktorom je uvedený unikátny kód, alebo pomocou oboch. Na portáli P2M potom možno načítať príslušné údaje a následne registráciu opäť potvrdiť (registrácia prostredníctvom odkazu zaslaného na email užívateľa uvedený pri registrácii).

3.6. Užívatelia sú oprávnení kedykoľvek zrušiť registráciu, alebo požiadať o zrušenie registrácie, na portáli P2M, prostredníctvom používateľského rozhrania alebo pomocou kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených v týchto podmienkach. Rovnaký postup je možný zvoliť v prípade zrušenia registrácie zvieraťa. Zrušením registrácie stráca používatelia možnosť plného využitia portálu P2M a ním spojených služieb. Zrušením registrácie nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov nadobudnuté pred týmto okamihom.

3.7. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia umožniť nasledujúce zmeny registrácie používateľov alebo zvierat:

  • zmena chovateľa - pri zmene existujúcej užívateľ (chovateľ) odovzdá informácie o registrácii zvieraťa novému užívateľovi (chovateľovi), ktorý túto zmenu prevádzkovateľovi potvrdí (prostredníctvom odkazu zaslaného na email používateľa);
  • uvedenie chovateľa zvieraťa z chovateľskej stanice - pri zmene zadá u zvieraťa registrovaného chovateľskú stanicou nového používateľa (chovateľa) priamo táto chovateľská stanica a užívateľ túto zmenu následne potvrdí (prostredníctvom odkazu zaslaného na email používateľa); a
  • uvedenie údajov obcí - užívateľ (obec) má právo zadávať informácie o zvierati aj chovateľmi, túto zmenu následne užívateľ potvrdí (prostredníctvom odkazu zaslaného na email používateľa).

Akákoľvek zmena závisí úplne na vôli a možnostiach prevádzkovateľa, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu súvisiace s neprevedením zmeny. Ak nie je uvedené inak, možno zmenu vykonať úplne bez asistencie prevádzkovateľa zrušením registrácie zvieraťa a následne jeho novou registráciou. Každé číslo (kód) priradené ku zvieraťu je možné registrovať len raz.

4.1. Užívatelia registrovaní ako veterinári (veterinárnej ordinácie), chovateľskej stanice a útulky, prípadne pomocou inej role, ktorú prevádzkovateľ umožní, sú oprávnení za účelom vlastnej propagácie uverejniť informácie o svojej činnosti na portáli P2M, resp. webu (ďalej len katalóg ). Na zverejnenie dochádza automaticky vyplnením informácií do príslušného formulára umiestneného na webe a zaškrtnutím voľby na uverejnenie v katalógu.

4.2. Zverejnením informácií v katalógu poskytuje prevádzkovateľ užívateľom nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie katalógu v rozsahu uverejnenie informácií a možnosti ich následné editácie na dobu neurčitú, v súlade s týmito podmienkami.

4.3. Užívatelia sú oprávnení kedykoľvek zmazať, alebo požiadať o zmazanie informácií uvedených v katalógu, a to prostredníctvom používateľského rozhrania alebo pomocou kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených v týchto podmienkach. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať alebo upraviť informácie uvedené v katalógu, a to aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak informácie alebo rokovania užívateľov odporujú týmto podmienkam.

5.1. Informácie prístupné prostredníctvom portálu P2M sú súkromné a obmedzené iba na používateľa či ďalšie osoby, ktoré majú prístup k portálu P2M v súlade s týmito podmienkami (ak nie je uvedené inak).

5.2. Akýkoľvek prístup k údajom v užívateľskom účte P2M alebo ich zmenu možno vykonávať len so súhlasom používateľa, ku ktorému účet patrí. Akékoľvek informácie o zmene majiteľa alebo jeho smrti musí byť bezodkladne poskytnutá držiteľom / disponentom používateľského konta na portáli P2M.

5.3. Každý užívateľ je povinný umožniť veterinárom praktizujúcim a registrovaným Komorou veterinárnych lekárov SR prístup k jeho údajom a údajom jeho zvierat uvedené na portáli P2M:

  • počas konzultácie, keď zviera sprevádza jeho majiteľ alebo zástupca majiteľa;
  • pre všetky prípady veterinárne núdze; a
  • pre uľahčenie vyhľadávania majiteľa v prípade, keď nie je v prítomnosti strateného zvieraťa.

5.4. V prípade, že užívatelia uvedenú na portáli P2M u zvieraťa informáciu o veterinári (veterinárne ordinácii) alebo obci, umožní tak automaticky prístup týchto informáciám o sebe a danom zvieraťu.

5.5. Ak to používatelia umožní, môžu informácie o nich a správanie zvierat registrovať do portálu P2M veterinári s tým, že takúto registráciu musí štandardným spôsobom potvrdiť samotný užívateľ. Bez tohto potvrdenia nie je registrácia dokončená.

5.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prístup k portálu P2M a poskytovanie akýchkoľvek služieb podľa vlastného uváženia v prípade neoprávneného použitia portálu P2M alebo informácií v ňom uvedených.

6.1. Užívateľ zodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú jeho neoprávneným použitím alebo zásahom do portálu P2M či webu a všetkých ich častí, vrátane zdrojového kódu.

6.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu vzniknutú inak ako priamo v dôsledku úmyselného protiprávneho konania alebo opomenutia prevádzkovateľa, a to vrátane ujmy vzniknutej použitím portálu P2M alebo webu, ako je strata dát, akékoľvek dôsledky spôsobené háčkovaním tretích strán, vírusy, prerušením služby alebo inými neúmyselnými problémy .

6.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah umiestnený na portál P2M užívateľovi, popr. inými osobami. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť portálu P2M a webu ani za aktuálnosť, presnosť a vecnú správnosť informácií na nich.

6.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez ďalšieho čiastočne alebo úplne obmedziť funkčnosť portálu P2M a webu. Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne vznikne v súvislosti s odstávkou portálu P2M a webu bez ohľadu na dobu jej trvania.

6.5. Prípadne ukončenia prevádzky portálu P2M a webu z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na práva a povinnosti dovtedy vzniknutá na strane prevádzkovateľa a užívateľov.

6.6. Primárnym poslaním prevádzkovateľa je poskytnúť užívateľom najvyšší šancu nájsť stratené zviera vybavenej medailónky provozovatele.Provozovatel však funguje iba ako možný sprostredkovateľ medzi užívateľmi z radov chovateľov zvierat a možnými ľuďmi, ktorí našli stratené zviera. Za žiadnych okolností nemôže prevádzkovateľ zaručiť, že sa nájde stratené zviera, rovnako ako prevádzkovateľ nemôže zodpovedať za následky stretnutie medzi užívateľmi a osobou, ktorá našla stratené zviera a akéhokoľvek konania zo strany takejto osoby.

7.1. Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých práv, najmä majetkových autorských práv podľa príslušných právnych predpisov, k portálu P2M, webu a všetkým ich súčastiam, vrátane obsahu (s výnimkou obsahu zverejneného priamo užívateľovi), grafiky, multimediálnemu obsahu, zdrojovému kódu, celkovému poňatie a nápadu súvisiacemu s portálom P2M a všetkých súčasťou ich spracovania.

7.2. Užitie akejkoľvek súčasti portálu P2M a webu, nad rámec dovoleného použitia podľa týchto podmienok, je možné len s predchádzajúcim výslovným súhlasom prevádzkovateľa.

7.3. Umiestni Ak užívatelia na portál P2M akékoľvek materiály, ktoré obsahujú informácie, výjavy, statky

7.4. či iné hodnoty chránené autorským právom, právom na ochranu osobnosti, alebo právom na ochranu osobných údajov, najmä fotografie s podobizňami osôb alebo materiály umožňujúce identifikáciu fyzických, nesú plnú zodpovednosť za to, že sú oprávnení a disponujú prípadnými súhlasy dotknutých osôb k takému uverejnenie.

8.1. Tieto podmienky sú uverejnené v českom jazyku a v anglickom jazyku. Ak nastane rozpor medzi jednotlivými jazykovými mutáciami, má výkladovou prednosť aktuálne účinná verzev českom jazyku.

8.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

8.3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. 2. 2021.Provozovatel si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Účinnosť zmeny nastane najskôr po jej uverejnenia na webe prevádzkovateľa, a to na základe odsúhlasenia novej verzie zo strany konkrétneho užívateľa pri prihlásení do používateľského účtu.

8.4. Užívatelia nie sú oprávnení bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti vyplývajúce s týchto podmienok, alebo súvisiaceho zmluvného vzťahu, na tretiu osobu.

8.5. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, je k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov pre ponúkaný tovar a služby vecne príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 00020869, sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ktorej webová stránka sa nachádza na adrese www.coi. cz, pričom platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.WERFFT, spol. s r.o.