×

Pet2me.eu
Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu pet2me.eu
Platné od: 19.2.2021

1.1. Společnost WERFFT, spol. s r.o., Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11691, IČO: 494 33 318, DIČ: CZ49433318 - PlátceDPH (dále jen provozovatel), je provozovatelem portálu Pet2me (dále jen P2M), prostřednictvím kterého poskytuje služby majitelům domácích zvířat - možnost registrovat své domácí mazlíčky a údaje o jejich domácím mazlíčku v online databázi pro usnadnění jejich nalezení v případě ztráty, a dále služby dalším subjektům (veterinářům, veterinárním ordinacím, chovatelským stanicím, útulkům, obcím aj.) v podobě přístupu do databáze zvířat a jejich držitelů, popř. propagační služby v rámci katalogu služeb (společně dále jen služby).

1.2. Portál P2M je dostupný na webových stránkách provozovatele www.pet2me.eu (dále jen web).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání portálu P2M (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti provozovatele a návštěvníků či uživatelů portálu P2M a webu (dále jen uživatelé) v souvislosti s užíváním portálu P2M a webu.

1.4. Při návštěvě webu a dalším používání portálu P2M jsou uživatelé povinni seznámit se s těmito podmínkami a bezvýhradně tyto podmínky dodržovat. Současně s registrací na portálu P2M uživatel přímo potvrdí, že souhlasí s obchodními podmínkami.

1.5. Registrace na portálu P2M je zdarma pro všechny domácí zvířata s identifikačním číslem spojeným s medailonkem Pet2me nebo pro každého, kdo si zakoupil samostatně medailonek Pet2me prostřednictvím webu. Další produkty či služby mohou být ze strany provozovatele zpoplatněny dle ceníku uveřejněného na webu. V takovém případě tvoří ceník nedílnou součást těchto podmínek.

1.6. Při provozu portálu P2M a webu může docházet ke zpracování osobních údajů, které se řídí samostatnými pravidly uvedenými na webu.

2.1. Portál P2M je provozován ve prospěch svých uživatelů a jejich mazlíčků. Uživatelé jsou povinni při jakémkoli užití portálu P2M postupovat vždy v souladu s právními předpisy, poctivě a v souladu s dobrými mravy. Uživatelé se musí při používání těchto stránek chovat eticky a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména nebo ke vzniku jiné újmy na straně provozovatele, dalších uživatelů nebo jakýchkoli dalších osob.

2.2. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost za to, že údaje, které umístí na portál P2M jsou pravdivé, aktuální a přesné, a dále za to, že jsou oprávněni je prostřednictvím portálu P2M zveřejnit.

2.3. Provozovatel není povinen provádět jakoukoli korekturu, cenzuru, nebo jinou úpravu údajů a jakéhokoli dalšího obsahu zveřejňovaného na portálu P2M.Společnost je však oprávněna i bez předchozího upozornění smazat nebo odpovídajícím způsobem upravit obsah, který odporuje těmto podmínkám; oprávnění Společnosti zahrnuje i dočasné či trvalé zablokování účtu uživatele.

2.4. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu portálu P2M (pokud jej není oprávněn sám editovat v souladu s těmito podmínkami) nebo technických parametrů portálu P2M nebo webu, rušit výkon nebo provoz portálu P2M nebo webu. Tento zákaz se neomezuje pouze na šíření počítačových virů, ale také na přenos jakýchkoli informací, které mohou svým obsahem narušit směrování dat, zhoršit výkon nebo spolehlivost portálu P2M nebo webu, včetně jakékoli technické infrastruktury provozovatele.

2.5. Aktivity, které zasahují do individuální aktivity, soukromí nebo pohodlí uživatelů, jsou zakázány. Tento zákaz se vztahuje,mimo jiné, i na šíření nevyžádaných reklam, šíření nežádoucích zpráv nebo informací, které obtěžují ostatní uživatele, pokusy o přístup k ID nebo heslům jiných uživatelů či pokusům o jejich změnu nebo vymazání.

2.6. Uživatelům je zakázáno vytvářet či šířit prostřednictvím portálu P2M jakýkoli nepravdivý, zavádějící. Úmyslně zkreslený, obtěžující nebo jinak nevhodný obsah, včetně vulgarismů, hanlivých či nepodložených komentářů aj.

3.1. Pro přístup do portálu P2M (nad rámec běžné návštěvy webu) je povinná registrace uživatelů prováděná pomocí formuláře umístěného na webu. Po registraci je k uživatelům přiřazen uživatelský účet a je jim umožněno užívat portál P2M pomocí vlastního uživatelského rozhraní.

3.2. Uživatelé jsou oprávněni se registrovat jako chovatelé, veterináři (veterinární ordinace), chovatelské stanice, útulky a obce, případně pomocí jiné role, kterou provozovatel umožní a která odpovídá danému uživateli.

3.3. Uživatelé jsou povinni zabezpečit přístup k účtu heslem a dále zamezit v přístupu dalších osob k tomuto účtu. Pokud to daná role umožňuje, jsou uživatelé oprávněni umožnit přístup k uživatelskému účtu dalším osobám (např. zaměstnanci veterinární ordinace).

3.4. Okamžikem dokončení registrace (potvrzením registrace prostřednictvím odkazu zaslaného na email uživatele uvedený při registraci) je uzavřen smluvní vztah mezi uživateli a provozovatelem a provozovatel poskytuje uživatelům nevýhradní, nepřenosnou a časově omezenou licenci k užívání portálu P2M v souladu s těmito podmínkami na dobu trvání registrace.

3.5. Po dokončení registrace je uživatelům umožněno registrovat zvíře pomocí čísla čipu, pomocí medailonku objednaného od provozovatele, na kterém je uveden unikátní kód, nebo pomocí obojího. Na portálu P2M pak lze načíst příslušné údaje a následně registraci opět potvrdit (registrace prostřednictvím odkazu zaslaného na email uživatele uvedený při registraci).

3.6. Uživatelé jsou oprávněni kdykoli zrušit registraci, nebo požádat o zrušení registrace, na portálu P2M, prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo pomocí kontaktních údajů provozovatele uvedených v těchto podmínkách. Stejný postup je možný zvolit v případě zrušení registrace zvířete. Zrušením registrace ztrácí uživatelé možnost plného využití portálu P2M a ním spojených služeb. Zrušením registrace nejsou dotčena práva a povinnosti provozovatele a uživatelů nabytá před tímto okamžikem.

3.7. Provozovatel může podle vlastního uvážení umožnit následující změny registrace uživatelů nebo zvířat:

  • změna chovatele - při změně stávající uživatel (chovatel) předá informace o registraci zvířete novému uživateli (chovateli), který tuto změnu provozovateli potvrdí (prostřednictvím odkazu zaslaného na email uživatele);
  • uvedení chovatele zvířete z chovatelské stanice - při změně zadá u zvířete registrovaného chovatelskou stanicí nového uživatele (chovatele) přímo tato chovatelská stanice a uživatel tuto změnu následně potvrdí (prostřednictvím odkazu zaslaného na email uživatele); a
  • uvedení údajů obcí - uživatel (obec) má právo zadávat informace o zvířeti i chovateli, tuto změnu následně uživatel potvrdí (prostřednictvím odkazu zaslaného na email uživatele).


Jakákoli změna závisí zcela na vůli a možnostech provozovatele, který nenese jakoukoli odpovědnost za případnou újmu související s neprovedením změny. Není-li uvedeno jinak, lze změnu provést zcela bez asistence provozovatele zrušením registrace zvířete a následně jeho novou registrací. Každé číslo (kód) přiřazené ke zvířeti je možné registrovat jen jednou.

3.8. Uživatel (útulek) je oprávněn uvést údaje o chovateli, který zvíře adoptuje s tím, že útulku nadále zůstane umožněn přístup k informacím o zvířeti i chovateli, který není oprávněn takovouto registraci měnit či rušit. V takovém případě má útulek stejná uživatelská oprávnění jako standardní chovatel zvířete a skutečný chovatel zvířete je uveden pouze jako držitel zvířete.

4.1. Uživatelé registrovaní jako veterináři (veterinární ordinace), chovatelské stanice a útulky, případně pomocí jiné role, kterou provozovatel umožní, jsou oprávněni za účelem vlastní propagace uveřejnit informace o své činnosti na portálu P2M, resp. webu (dále jen katalog). Ke zveřejnění dochází automaticky vyplněním informací do příslušného formuláře umístěného na webu a zaškrtnutím volby k uveřejnění v katalogu.

4.2. Zveřejněním informací v katalogu poskytuje provozovatel uživatelům nevýhradní a nepřenosnou licenci k užívání katalogu v rozsahu uveřejnění informací a možnosti jejich následné editace na dobu neurčitou, v souladu s těmito podmínkami.

4.3. Uživatelé jsou oprávněni kdykoli smazat, nebo požádat o smazání informací uvedených v katalogu, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo pomocí kontaktních údajů provozovatele uvedených v těchto podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nebo upravit informace uvedené v katalogu, a to i bez uvedení důvodu, zejména pokud informace nebo jednání uživatelů odporují těmto podmínkám.

5.1. Informace přístupné prostřednictvím portálu P2M jsou soukromé a omezené pouze na uživatele či další osoby, které mají přístup k portálu P2M v souladu s těmito podmínkami (pokud není uvedeno jinak).

5.2. Jakýkoli přístup k údajům v uživatelském účtu P2M nebo jejich změnu lze provádět pouze se souhlasem uživatele, ke kterému účet náleží. Jakékoliv informace o změně majitele nebo jeho smrti musí být bezodkladně poskytnuta držitelem/disponentem uživatelského účtu na portálu P2M.

5.3. Každý uživatel je povinen umožnit veterinářům praktikujícím a registrovaným Komorou veterinárních lékařů ČR přístup k jeho údajům a údajům jeho zvířat uvedených na portálu P2M:

  • během konzultace, kdy zvíře doprovází jeho majitel nebo zástupce majitele;
  • pro všechny případy veterinární nouze; a
  • pro usnadnění vyhledávání majitele v případě, kdy není v přítomnosti ztraceného zvířete.


5.4. V případě, že uživatelé uvedenou na portálu P2M u zvířete informaci o veterináři (veterinární ordinaci) nebo obci, umožní tak automaticky přístup těchto informacím o sobě a daném zvířeti.

5.5. Pokud to uživatelé umožní, mohou informace o nich a chovaném zvířeti registrovat do portálu P2M veterináři s tím, že takovou registraci musí standardním způsobem potvrdit samotný uživatel. Bez tohoto potvrzení není registrace dokončena.

5.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit přístup k portálu P2M a poskytování jakýchkoli služeb podle vlastního uvážení v případě neoprávněného použití portálu P2M nebo informací v něm uvedených.

6.1. Uživatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou jeho neoprávněným užitím nebo zásahem do portálu P2M či webu a všech jejich součástí, včetně zdrojového kódu.

6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou újmu vzniklou jinak než přímo v důsledku úmyslného protiprávního jednání či opomenutí provozovatele, a to včetně újmy vzniklé použitím portálu P2M nebo webu, jako je ztráta dat, jakékoli důsledky způsobené háčkováním třetích stran, viry, přerušením služby nebo jinými nezamýšlenými problémy.

6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli obsah umístěný na portál P2M uživateli, popř. jinými osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost portálu P2M a webu ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací na nich.

6.4. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost portálu P2M a webu. Společnost neodpovídá za jakoukoli újmu, která případně vznikne v souvislosti s odstávkou portálu P2M a webu bez ohledu na dobu jejího trvání.

6.5. Případně ukončení provozu portálu P2M a webu z jakéhokoli důvodu nemá vliv na práva a povinnosti do té doby vzniklá na straně provozovatele a uživatelů.

6.6. Primárním posláním provozovatele je poskytnout uživatelům nejvyšší šanci najít ztracené zvíře vybavené medailonkem provozovatele.Provozovatel však funguje pouze jako možný prostředník mezi uživateli z řad chovatelů zvířat a možnými lidmi, kteří našli ztracené zvíře. Za žádných okolností nemůže provozovatel zaručit, že bude nalezeno ztracené zvíře, stejně jako provozovatel nemůže odpovídat za následky setkání mezi uživateli a osobou, která našla ztracené zvíře a jakéhokoli jednání ze strany takové osoby.

7.1. Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle příslušných právních předpisů, k portálu P2M, webu a všem jejich součástem, včetně obsahu (s výjimkou obsahu zveřejněného přímo uživateli), grafiky, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu, celkovému pojetí a nápadu souvisejícímu s portálem P2M a všech součástí jejich zpracování.

7.2. Užití jakékoli součásti portálu P2M a webu, nad rámec dovoleného užití podle těchto podmínek, je možné jen s předchozím výslovným souhlasem provozovatele.

7.3. Umístí-li uživatelé na portál P2M jakékoli materiály, které obsahují informace, výjevy, statky

7.4. či jiné hodnoty chráněné autorským právem, právem na ochranu osobnosti, nebo právem na ochranu osobních údajů, zejména fotografie s podobiznami osob nebo materiály umožňující identifikace fyzických, nesou plnou odpovědnost za to, že jsou oprávněni a disponují případnými souhlasy dotčených osob k takovému uveřejnění.

8.1. Tyto podmínky jsou uveřejněny v českém jazyce a v anglickém jazyce. Nastane-li rozpor mezi jednotlivými jazykovými mutacemi, má výkladovou přednost aktuálně účinná verzev českém jazyce.

8.2. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. 2. 2021.Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Účinnost změny nastane nejdříve po jejím uveřejnění na webu provozovatele, a to na základě odsouhlasení nové verze ze strany konkrétního uživatele při přihlášení do uživatelského účtu.

8.4. Uživatelé nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu provozovatele postoupit jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající s těchto podmínek, nebo souvisejícího smluvního vztahu, na třetí osobu.

8.5. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro nabízené zboží a služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.WERFFT, spol. s r.o.